top of page

Opleiding internationaal gecertificeerd Sandplay therapeut  (ISST)

De leertherapie is geaccrediteerd door de RVB (vaktherapie).

Voor de theorielessen wordt accreditatie bij NVO/NIP aangevraagd.

Persoonlijk Sandplay proces

Het ervaren van een persoonlijk Sandplay proces is een basisvoorwaarde om aan de opleiding voor Sandplay therapeut te kunnen beginnen en moet door een gecertificeerd ISST Sandplay therapeut begeleid worden. Het doormaken van een persoonlijk sandplayproces is noodzakelijk om de specifieke mogelijkheden van Sandplay en de op het onbewuste inwerkende methode zelf te ervaren. Het is aan te raden met het persoonlijk Sandplay proces te beginnen voordat men regelmatig een workshop of opleidingseminar bezoekt. Dit kan bij een van de Leertherapeuten van de NVST.

Een minimum van 25 sessies (met 20 zandbeelden) wordt aangeraden.

De statuten van de Ned. Ver. voor Sandplay Therapie en het daaruitvolgend Huishoudelijk Reglement stelt de volgende voorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding en training voor Sandplay therapie. Daaruit voortvloeiend kan een student-lidmaatschap worden aangevraagd.

Vooropleidings voorwaarden (2013)

 1. Universitair diploma van een der faculteiten der psychologische, pedagogische, sociale, theologische of gezondheidswetenschappen. Een afgeronde agogische HBO beroepsopleiding dient aangevuld te zijn met een VO.

 2. Een in Nederland wettelijk erkende registratie als psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ psycholoog, vaktherapeut beeldend of speltherapeut.

 3. Kennnis van ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, psychodiagnostiek en psychotherapie die zowel verkregen is door een officieel erkende studie alsook door ruime praktische ervaring in het individueel therapeutisch werken met patiënten/cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

 4. Aantoonbare ervaring van een persoonlijk en verdiepend Sandplay leerproces.

 5. Buitenlandse registraties worden individueel beoordeeld.

 6. Het is mogelijk dat bij de toelatingsprocedure een persoonlijk gesprek plaatsvindt met een van de leden van de Toelatingscommissie of iemand van het Bestuur.

Voor iedereen geldt dat zij zich moeten houden aan de gedragscodes, bevoegdheden en kwaliteitseisen zoals geldig voor hun eigen beroepsvereniging. Iedereen moet dus lid zijn van een beroepsvereniging.

Training in Sandplay therapie

1. Persoonlijke Sandplay proces

Het ervaren van een persoonlijk Sandplay proces is een basisvoorwaarde voor het lidmaatschap van de ISST en moet door een gecertificeerd ISST Sandplay therapeut begeleid worden. Het doormaken van een persoonlijk Sandplay proces is noodzakelijk om de specifieke mogelijkheden van Sandplay en de op het onbewuste inwerkende methode zelf te ervaren. Het is aan te raden met het persoonlijk proces te beginnen voordat men regelmatig een workshop of opleidingsseminar bezoekt. Een minimum van 25 sessies (met 20 zandbeelden) wordt aangeraden.

2. Theorie en methodiek van Sandplay.

Dit onderdeel bestaat voornamelijk uit individuele studie en deelname aan opleidingsseminars. Hiervoor is tenminste 120 uur vereist. Het theoretische deel bestaat uit studie van de analytische theorie volgens C.G. Jung. Dit kan, behalve bij de ISST-opleiders, gevolgd worden bij de IAAP en erkende Jungiaanse instituten b.v. in Engeland, Duitsland of Zwitserland en bij Jungiaanse analytici.

Een relevante dieptepsychologische vooropleiding kan gerekend worden als 40 theoretische studie-uren (n.b. het Jungiaans Instituut in Nijmegen is niet erkend). De studie van de methodiek van Sandplay bestaat uit bestudering van Sandplay therapieprocessen en de symbolische betekenis, zoals deze zich in religies, mythen en verschillende culturen uitdrukken en inwerken op de psyche.

De studie-uren zijn als volgt verdeeld:

 1. Introductie Sandplay (tenminste 18 uur)

 2. Casusbespreking en methodiek Sandplay (tenminste 48 uur)

 3. Jungiaanse theorie (tenminste 18 uur)

 4. Overige (tenminste 18 uur).

 5. Als afsluiting van dit theoretische onderdeel dienen 2 verslagen van ong. 10 pag. A4 (dubbele alinea) te worden gemaakt. Tenminste één met als onderwerp van een symbool of archetype waarin de relevantie van Sandplay naar voren komt. Een tweede onderwerp kan een onderzoek zijn naar een theoretisch aspect van Sandplay of een casusbeschrijving naar keuze van de student. De genoemde verslagen kunnen pas geschreven worden nadat de student in een vergevorderd stadium van het eigen Sandplay proces verkeert. Tenminste één verslag dient ingediend en goedgekeurd te zijn voordat iemand aspirant-lid van de NVST kan worden. Ter verkrijging van het ISST certificaat kan met on-line learning 12 uren verkegen worden met betrekking tot de theoretische studie.

 

3. Praktijkervaring en supervisie

Het werken met cliënten in de praktijk dient gesuperviseerd te worden door een erkend en gecertificeerd ISST-opleider (teaching member). Het is aan te bevelen verschillende supervisoren te bezoeken en bij voorkeur niet degene die het persoonlijke Sandplay proces heeft begeleid. Individuele en groepssupervisie dient plaats te vinden onder leiding van een ISST-opleider en omvat totaal 80 uren, waarvan minimaal 30 uren individuele supervisie. Groepssupervisie van minimaal 50 uren, waarvan tenminste 5 maal een eigen casus gepresenteerd wordt (gewenst aantal deelnemers 6, maximaal 10.) De supervisie-uren dienen door de ISST-opleider ondertekend te worden.
Met betrekking tot on-line supervisie is deze toegestaan naar goeddunken van de supervisor. Doch deze on-line supervisie kan alleen bestaan in de context van een reeds bestaande persoonlijke relatie tussen supervisor en de supervisee.

4. Casusbeschrijving

De studie naar Sandplay wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en interpretatie van een afgesloten Sandplay therapie proces van een cliënt/patiënt. De tekst mag niet korter van 30 en niet langer dan 40 pagina's zijn. Van alle zandbeelden dient een foto bijgevoegd te worden, maar niet alle foto's hoeven besproken te worden. Er dient een toestemmingsverklaring van de cliënt/patiënt, of ouders/verzorgers bijgesloten te worden.

Het casusverslag wordt door 3 ISST-opleiders beoordeeld.

Lidmaatschap NVST

Volgens de Statuten en het huishoudelijk reglement zijn er 3 soorten lidmaatschappen
1. gewone leden, diegenen die in het bezit zijn van het Internationale ISST certificaat
2. aspirant leden, diegenen die voldoen aan de voorwaarden van "gevorderd student" (advanced          Sandplay therapeut) in Sandplay therapie volgens de opleidingseisen van de NVST
3. Student leden, diegenen die in principe toegelaten kunnen worden tot de opleiding Sandplay therapie volgens de opleidingsrichtlijnen van de ISST met inachtneming van de in Nederland gestelde wettelijke eisen van de NVST.

Aanvragen voor het lidmaatschap, aspirant lidmaatschap en studentlidmaatschap kunnen gericht worden aan de voorzitter van de NVST, mevrouw dr. J. Hees-Stauthamer, via het secretariaat per email onder vermelding van naam, adres, opleiding en huidig beroep secretariaat nvst
U ontvangt een antwoord met informatie en eventueel het aanvraagformulier.
Indien U in aanmerking meent te komen voor het studentlidmaatschap wordt uw verzoek doorgestuurd naar de toelatingscommissie. De kosten hiervan zijn 70 euro, waarvan u een faktuur krijgt en die vooraf voldaan dient te worden.

Beroepscode

Leden, aspirant-leden en student-leden zijn gehouden aan de Code of Ethics welke zijn vastgelegd op de "General Assembly"  van de I.S.S.T. in Cambridge op 24 augustus 2007. Leden en aspirant-leden ontvangen de Code of Ethics van het bestuur bij toetreding van de vereniging. Leden en aspirant-leden tekenen daarna een verklaring dat zij kennis hebben genomen van deze code en zich daaraan zullen houden. De beroepscode omvat de professionele verantwoordelijkheid van de therapeut, de vertrouwensrelatie -en de geheimhoudingsregels, de relatie cliënt-therapeut, gedragsregels, klachtenprocedures, gronden voor uitsluiting lidmaatschap en procedures van mogelijke uitsluiting.

De opleidingsvoorwaarden voor Sandplay therapeuten zijn gelieerd aan de brochures: "ISST rules of Procedure uitgave 2009 van de I.S.S.T. de International Society for Sandplay Therapy

next_icon.png
next_icon.png
isst.png
20170822_151636_edited.jpg
bottom of page